သတၱမဆြမ္းေလာင္းလွဴမႈမွတ္တမ္း

September 3, 2008

၁၃၇၀ ခု၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၃ ရက္ အဂၤ ါေန႕
2-9-2008 (Tuesday)
—————————————–
ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း၊ အဂၤ ါပါတ္ ၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္းအသင္း အေနျဖင့္
သတၱမပါတ္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴမႈ အစုစုတို႕ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္

ဦးေအးျမင့္ + ေဒၚခင္မာလတ္ သား ေမာင္ေကာင္းျပည့္လတ္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕အလွဴ

အမွတ္ (၉၂)၊ ဥဇၨာနာ (၂) လမ္း၊ (ဇ) ရပ္ကြက္ ႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားမွ လွဴဒါန္းပါသည္။


ဆဌမဆြမ္းေလာင္းမွတ္တမ္း

September 3, 2008

၂၆ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၈

ဆဌမဆြမ္းပါတ္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္

ဦး၀င္းလွိဳင္ + ေဒၚ၀င္းၾကည္ သား ေမာင္သိန္းလွိဳင္ ေမြးေန႕ အလွဴအျဖစ္
အမွတ္ (၁၁၅)၊ ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း၊ (ဇ) ရပ္ကြက္ ႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားမွ လွဴဒါန္းပါသည္။
ဒီစာကို Select ေပးၿပီးေရးပါ…

ပဥၥမဆြမ္းပါတ္မွတ္တမ္း

September 3, 2008

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ၀ါတြင္းအဂၤါပါတ္ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းအေနျဖင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴခဲ့မႈ အစုစုတို႕ကို မွတ္္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဆြမ္းအလွဴရွင္အေနျဖင့္

ေဒၚခ်စ္ပဲဆိုင္ ႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားမွ စုေပါင္းလွဴဒါန္းပါသည္။
စတုတၳပါတ္ဆြမ္းေလာင္းမႈမွတ္တမ္း

August 18, 2008

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ၀ါတြင္းအဂၤါပါတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္းအေနျဖင့္ စတုတၳပါတ္ ဆြမ္းေလာင္းလႈမႈ အစုစုတို႕ကို မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္။

စတုတၳဆြမ္းပါတ္မတည္အလွဴရွင္အျဖစ္ ကိုရဲေအာင္ + မေအမီသိန္း သားေမာင္ခန္႕မင္းမိသားစု
အမွတ္ (230)၊ ဥဇၨာနာ (၉) လမ္း၊ (ဋ) ရပ္ကြက္ ႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားမွ လွဴဒါန္းပါသည္။

တတိယပါတ္ဆြမ္းေလာင္းမႈမွတ္တမ္း

August 11, 2008

ကြၽန္ေတာ္မ်ား ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း၊ ၀ါတြင္းအဂၤါပါတ္ ဆြမ္း အသင္းအေနျဖင့္ တတိယဆြမ္းပါတ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပံုအစုစုတို႕ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဆြမ္းပါတ္ အလွဴရွင္ အျဖစ္
ဦးသိန္းႏိုင္ + ေဒၚက်င္ေထြး မိသားစု
အမွတ္ (၂၀၃)၊ ဥဇၨာနာ (၄) လမ္း မွ တစ္ဦးတည္း ကုန္က်ေငြ အတြက္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ိ/(က်ပ္ႏွစ္သိန္းတိတိ) ကို က်ခံၿပီးလွဴဒါန္းပါသည္။

ဒုတိယပါတ္ ဆြမ္းေလာင္းမႈမွတ္တမ္း

August 9, 2008


၀ါတြင္းအဂၤါပါတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း အေနႏွင့္ ဒုတိယပါတ္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴခဲ့မႈ အစုစုတို႕ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
စာရင္းဇယားမ်ားကို ေလာေလာဆယ္အေနျဖင့္ တင္ျပရန္အတြက္ ေတာင္းထားတဲ့အတြက္.. ျပန္လည္ တင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္..

ပထမပတ္ဆြမ္းေလာင္းမႈမွတ္တမ္း

July 28, 2008

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ၀ါတြင္း အဂၤါပတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း အေနနဲ႕ ၁၆ ႏွစ္ေျမာက္ ပထမဆြမ္းပတ္ ေလာင္းလွႈခဲ့မႈအစုစု ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ပထမပါတ္ တစ္ဦးတည္း အလွဴရွင္အျဖစ္
ဦးေက်ာ္ေထြးေအာင္ + ေဒၚသင္းသင္းရီ မိသားစုမွ ၁၄၀၀၀၀/- က်ပ္

အျခားအလွဴခံေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားအျဖစ္
ဇ ရပ္ကြက္၊ ႏြယ္သာကီ လမ္းမွ အလွဴခံရရွိေငြ ၆၈၀၀၀/- က်ပ္
စ် – ေစ်း၊ ေခမာသီလမ္းမ၊ သုဓမၼာလမ္းမမွ အလွဴခံရရွိေငြ ၆၁၃၅၀/-က်ပ္
မဇာျခည္မွ လွဴဒါန္းေငြ ၅၀၀၀/- က်ပ္
ဦးျမင့္သိန္းမိသာစု မွ လွဴဒါန္းေငြ ၉၄၀၀/- က်ပ္
ေဟာလိ၀ုဒ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြ ၂၇၀၀/- က်ပ္

စုစုေပါင္း ေကာက္ခံရရွိေငြ (၂၈၆၄၅၀/-) က်ပ္ ေကာက္ခံရရွိပါသည္။
၁၃၇၀ ခုႏွစ္ ၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၅ ရက္ (အဂၤါေန႕) 22-7-2008

လမ္းျပင္ဆင္ပံုမွတ္တမ္း

July 21, 2008

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၀ ခုႏွစ္ ၀ါဆိုလဆန္း ၁၁ ရက္ေန႕

ကြၽန္ေတာ္မ်ား အဂၤါပတ္ ၀ါတြင္း ဆြမ္းေလာင္းအသင္း အေနနဲ႕.. ၁၂-၇-၂၀၀၈ ေန႕တြင္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ၀ါတြင္း (၃) လပတ္လံုး အဂၤါေန႕ နံက္တိုင္းတြင္ အာရံုဆြမ္း ေလာင္းလွဴႏိုင္ရန္ အတြက္ ဆြမ္းေလာင္းရန္ ေနရာ၊ ဆရာေတာ္မ်ား ႀကြေရာက္ရန္ လမ္းကို ၀ါတြင္းအဂၤါပတ္ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမွ လူအား၊ ေငြအား စိုက္ထုတ္ၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့ပံုကို မွတ္တမ္းတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..
မတည္ေငြအလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္
၁။ ဦးစန္းေမာင္ + ေဒၚခ်င္းမ (ေကာ္ျပန္႕စိမ္း) ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း။ ၂၀၀၀၀ က်ပ္
၂။ ဦးစန္းေမာင္ + ေဒၚျမင့္ၾကည္ ဥဇၨာနာ(၃) လမ္း။ ၂၀၀၀၀ က်ပ္
၃။ ဦးေမာင္စန္း မိသားစု ဥဇၨာနာ(၃) လမ္း။ ၅၀၀၀ က်ပ္

လမ္းကို ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သဲမ်ား ထု (၁) ေပ အျမင့္ျဖင့္ ခင္းၿပီး
လိုအပ္ေသာ အုတ္က်ိဳးမ်ားကို ဦး၀င္းလွိဳင္ + ေဒၚ၀င္းၾကည္ မိသားစု (ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း) မွ လွဴဒါန္းၿပီး..
လုပ္အားဒါနေပးလွဴခဲ့ၾကသူမ်ားကို အေအးဒါန အျဖစ္ ေဒၚၾကည္ေအး သမီး မသင္းသင္း မိသားစု
ႏွင့္ ဒုတိယေန႕ အေအးဒါနအလွဴရွင္အျဖစ္ ရီေလး ဆန္ဆိုင္မွ လွဴဒါန္းပါသည္။

သာသနာျပဳ ျမတ္ဒါန ထာ၀ရ ကုသိုလ္ေတာ္မ်ား

July 7, 2008

ကြၽန္ေတာ္မ်ား၏ ၀ါတြင္းအဂၤါပတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္းအေနနဲ႕ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ ပူေဇာ္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ မဟာဒုတ္ဘုရားမ်ားႏွင့္ နိဗဒၶတ ဆြမ္းပေဒသာပင္စုိက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္မွတ္တမ္းတင္ထားတာပါ။

ဗုဒၶသာသနံစိရံတဌတု ဟူသည့္ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာ အရွည္ခန္႕တည္တံ့ႏိုင္ေရးမွာ ဗုဒၶ၏၀ါဒႏွင့္ တရားေဒသနာေတာ္တို႕ကို ဆည္းပူးပြားမ်ား က်င့္ႀကံထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိုရဟန္း သံဃာေတာ္တို႕ကို ပစၥည္း(၄) ပါးမွ အစ ဆြမ္းေဆးအဆံုး အစစ အရရာ လိုေလးေသးမရွိေအာင္ အလံုးစု အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ ပါရမီရွင္၊ ေစတနာရွင္၊ သဒၶါရွင္၊ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား မ်ားစြာေပၚထြန္းရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ား ၏ ဥဇၨနာ (၃) လမ္းမိသားစု အဂၤါပတ္(၀ါတြင္း) ဆြမ္းေလာင္းအသင္းသည္လည္း ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာေတာ္ အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ေရးကို ရည္ေမ်ာ္လွ်က္ သာသနာအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ဟူေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပါရမီရွင္၊ ေစတနာရွင္၊ သဒၶါရွင္မ်ားႏွင့္ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႕စည္း၍ ေလာင္းလွဴလာခဲ့ရာ ယခုေလာက္လွဴမည့္ ႏွစ္အပါအ၀င္ (၁၅) ႏွစ္သို႕ပင္ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ား ၏ဆြမ္းေလာင္းအသင္းအား ေရွ႕ဆက္ အရွည္ခန္႕တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ေစတနာ၊ သဒၶါ၊ ေမတၱာ၊ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ေပးခဲ့ၾကေသာ ဇ^ရပ္ကြက္၊ ေမဓါ၀ီ၊ ေခမာသီ၊ သုဓမၼာ၊ ဘုမၼာ၊ စ်^ရပ္ကြက္၊ စ်^ေစ်း စသည့္ ရပ္ကြက္ေပါင္းစံုမွ ေစတနာရွင္ သဒၶါရွင္၊ ပါရမီရွင္ (၇) ရက္ သားသမီးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ သီးျခားဆြမ္းပါတ္အလွဴရွင္မ်ားအား လည္းေကာင္း ၊ အပါတ္စဥ္ မျပတ္ေငြအား သာမက လူအားပါ မညည္းမၿငဴတကူးတက လာေရာက္၍ ေ၀ယာ၀စၥလုပ္အားဒါန ေပးလွဴသူမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ လူအားေငြအားသာမက ဆြမ္းခ်က္သည့္အပါတ္စဥ္အတုိုင္းတြင္ ေ၀ယာ၀စၥလုပ္အားေပးမ်ားအားလည္းေကာင္း အဘက္ဘက္မွကူညီပံ့ပိုးေပးၾကသူမ်ားအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္မ်ားအဂၤါပတ္(၀ါတြင္း) ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမွ လွိဳက္လွဳိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

၀ါတြင္းအဂၤါပတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း


သာသနာျပဳ ျမတ္ဒါန ထာ၀ရ ကုသိုလ္ေတာ္မ်ား

ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း မိသားစု အဂၤါပတ္သံဃာ့ဒါန ဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၀ါတြင္း) မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ သဒၵါၾကည္လင္ ေစတနာရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းၾကေသာ မဟာဒုတ္ဘုရားမ်ားကို အပါတ္စဥ္မပ်က္ လွဴဒါန္းၾကေသာ အစိဏၰကံ အလွဴရွင္မ်ားအား မဲမ်ားေဖာက္၍ ပူေဇာ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးေသာ မဟာဒုတ္ဘုရားမ်ားႏွင့္ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးဆြမ္းပါတ္အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴေငြမ်ားမွ ဆြမ္းေလာင္းလွဴၿပီး က်န္ေငြမ်ားအား ထာ၀ရနိဗဒၶဆြမ္း ပေဒသာပင္မ်ားကို ေအာက္ပါေနရာဌာနမ်ားတြင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ပူေဇာ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးေသာ မဟာဒုတ္ဘုရားမ်ား

၁။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၅) ဆူ
၂။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၁၀) ဆူ
၃။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၁၀) ဆူ
၄။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၁၀) ဆူ
၅။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၁၁) ဆူ
၆။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၁၅) ဆူ
၇။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၁၆) ဆူ
၈။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၂၁) ဆူ
၉။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၃၀) ဆူ
၁၀။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၃၄) ဆူ
၁၁။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၃၉) ဆူ

စုစုေပါင္းအားျဖင့္ မဟာဒုတ္ဘုရား (၁၉၅) ဆကို ပူေဇာ္လွဴဒန္းခဲ့ပါသည္။

စုိက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးေသာ ထာ၀ရ နိဗဒၶဆြမ္း ပေဒသာပင္မ်ား

၁။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤတပရိယတၱိစာသင္တိုက္(ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၂၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၂။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤတပရိယတိၱစာသင္တိုက္(ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၂၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၃။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤာတပရိယတိၱစာသင္တိုက္( ဇဗၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၃၈၁၆) က်ပ္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၄။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤတပရိယတိၱစာသင္တိုက္ (ဇဗၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၅၀၀၀) က်ပ္ စတုတƒအႀကိမ္ေျမာက္။
သု၀ဏၰပရိယတိၱစာသင္တိုက္( ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၅၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
ဓမၼေမဓိနိစာသင္တိုက္( ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၅၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
မင္းကြန္းေတာင္႐ိုး မဟာသံဃာ့ ဓမၼသာရ (ေရ၊ မီး၊ ဆြမ္း၊ ေဆး) (၅၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
တိပိဋကဓရဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒန္းေရးအသင္း (ရတနာသိဂၤ ီေစ်း) ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္( ၅၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၅။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤတပရိယတိၱစာသင္တိုက္(ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပဥၥအႀကိမ္ေျမာက္။
သု၀ဏၰပရိယတိၱစာသင္တိုက္( ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
တိပိဋကဓရဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒန္းေရးအသင္း (ရတနာသိဂၤ ီေစ်း) ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္( ၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ။
ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတိၱသံဃာ့တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
မင္းကြန္းေတာင္႐ိုး မဟာသံဃံက ဓမၼသာရ (ေရ၊ မီး၊ ဆြမ္း၊ ေဆး) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒန္းခဲ့ပါသည္။

၆။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤာတပရိယတိၱစာသင္တိုက္ (ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္။
သု၀ဏၰပရိယတိၱစာသင္တိုက္( ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
တိပိဋကဓရဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒန္းေရးအသင္း (ရတနာသိဂၤ ီေစ်း) ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္( ၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ။
ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတိၱသံဃာ့တကၠိသိုလ္ (ရန္ကုန္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတိၱသံဃာ့တကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
မင္းကြန္းေတာင္႐ိုး မဟာသံဃံက ဓမၼာသာရ (ေရ၊ မီး၊ ဆြမ္း၊ ေဆး) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒန္းခဲပါသည္။

၇။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤာတပရိယတိၱစာသင္တိုက္ (ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္။
ေအာင္၀တီ ပရိယတိၱစာသင္တိုက္(ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတိၱသံဃ့ာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတိၱသံဃ့ာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ (၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
အဂၤါပတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၀ါတြင္း) ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း၊ ဇ^ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၈။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤာတပရိယတိၱစာသင္တိုက္ (ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္။
ေအာင္၀တီ ပရိယတိၱစာသင္တိုက္(ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတိၱသံဃ့ာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ္၀ါရဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္ (မရမ္းကုန္း) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
အဂၤါပတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၀ါတြင္း) ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း၊ ဇ^ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၅၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၉။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤာတပရိယတိၱစာသင္တိုက္( ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္။
ေအာင္၀တီ ပရိယတိၱစာသင္တိုက္(ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ္ရ၀ါရဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္ (မရမ္းကုန္း) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
မဟာသႏိၲသုခ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းေတာ္ႀကီး (တာေမြနတ္ေခ်ာင္း) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
သံဃာ့ေဆးကုသေဆာင္ (ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံုႀကီး) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
အဂၤါပတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၀ါတြင္း) ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း၊ ဇ^ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၁၀။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤာတပရိယတိၱစာသင္တိုက္( ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒႆမအႀကိမ္ေျမာက္။
ေအာင္၀တီ ပရိယတိၱစာသင္တိုက္(ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ္ရ၀ါရဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္ (မရမ္းကုန္း) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
မဟာသႏိၲသုခ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းေတာ္ႀကီး (တာေမြနတ္ေခ်ာင္း) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
သံဃာ့ေဆးကုသေဆာင္ (ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံုႀကီး) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္။

၁၁။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ သဒၶမ၀ါစီ ဟသၤာတပရိယတိၱစာသင္တိုက္( ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ဧကဒႆမအႀကိမ္ေျမာက္။
ေအာင္၀တီ ပရိယတိၱစာသင္တိုက္(ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္) (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္။
မင္းကြန္းေတာင္႐ိုး၊ မဟာသံဃာ့ဓမၼသာရ (ေရ၊ မီး၊ဆြမ္း၊ ေဆး) သို႕ (၁၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
သံဃာ့ေဆးကုသေဆာင္ (ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံုႀကီး) (၃၀၀၀၀) က်ပ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္။
မင္းကြန္းတိပိဋကနိကာယ(မိုးမိတ္) ကုန္းေျမ မင္းကြန္းေတာင္႐ိုး၊ စစ္ကိုင္းသို႕ (၁၀၀၀၀) က်ပ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္။
ဥဇၨာနာ(၃) လမ္း မိသားစု အဂၤါပါတ္ ဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၀ါတြင္း)မွ သံဃာ့ေဆး႐ံႀကီး(ေျမာက္ဥကၠလာ)သို႕ အာ႐ံုဆြမ္း၊ ေန႕ဆြမ္း၊ ႏွစ္ႀကိမ္လွဴဒန္းခဲ့ပါသည္။
အဂၤါပတ္ဆြမ္းေလာင္းအသင္း (၀ါတြင္း) ဥဇၨာနာ(၃) လမ္း၊ ဇ^ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပါၿမိဳ႕နယ္၊ (၂၆၀၀၀၀) က်ပ္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ စုစုေပါင္း (၁၁၈၂၈၁၆ )တစ္ဆယ့္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္ရာ တစ္ဆယ့္ေျခာက္က်ပ္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ဤေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတာ္တို႕ကို အစဥ္အၿမဲသတိရ ပြားမ်ားၿပီး စာဂါႏုႆတိျဖစ္ေစရန္ ရည္သန္၍ မြန္ျမတ္လွစြာေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ထူးမ်ားကို ရယူဆြတ္ခူးၿပီး ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေ၀ဓသာသနာသံုးရပ္တို႕အား ပံ့ပိုးအေထာက္အကူျပဳရာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းႀကီး ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ေရွ႕ခရီးဆက္လက္ရွင္သန္ေစေရးအတြက္ ေစတနာရွင္၊ ပါရမီရွင္မ်ား ႏွင့္အတူတကြ နိဗၺာန္အက်ိဳးေမ်ာ္၍ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သာသနာ့ ၀န္ထမ္းခရီးသည္အဖြဲ႕

အစည္းအေ၀း

July 3, 2008

မေန႕က စိတ္ကူးကိုစၿပီးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႕ အတြက္ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုေတြကို တိုင္ပင္ၾကည့္ေတာ့ သူတို႕က လုပ္ပါလို႕ ေျပာတယ္။ သီးသန္႕လုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းတစ္ခုလိုမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့အတြက္ မွတ္တမ္းမတင္ျပႏိုင္ပါဘူး။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို မွတ္စုထုတ္ၿပီး ဘယ္ခုႏွစ္ကစခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လိုအေျခအေနကေန စတင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို တင္ျပႏိုင္ဖို႕ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ခုလတ္တေလာ ေလာင္းလွဴခဲ့တာေတြအျပင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ဗြီဒီယုိအေခြမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုလည္း အခြင့္သင့္သလို ျပန္လည္မွတ္တမ္းသေဘာမ်ိဳး တင္ထားမွာပါ။