သတၱမဆြမ္းေလာင္းလွဴမႈမွတ္တမ္း

၁၃၇၀ ခု၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၃ ရက္ အဂၤ ါေန႕
2-9-2008 (Tuesday)
—————————————–
ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဥဇၨာနာ (၃) လမ္း၊ အဂၤ ါပါတ္ ၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္းအသင္း အေနျဖင့္
သတၱမပါတ္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴမႈ အစုစုတို႕ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္

ဦးေအးျမင့္ + ေဒၚခင္မာလတ္ သား ေမာင္ေကာင္းျပည့္လတ္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕အလွဴ

အမွတ္ (၉၂)၊ ဥဇၨာနာ (၂) လမ္း၊ (ဇ) ရပ္ကြက္ ႏွင့္ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားမွ လွဴဒါန္းပါသည္။


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: